+32 3 369 19 73

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing de diensten geleverd door Hifluence NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Stationsstraat 14, 9140 Temse (hierna “HIFLUENCE”).

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant.

Artikel 2: Prijs

Tenzij de partijen schriftelijk een andere vergoedingsregeling zouden overeenkomen, zal HIFLUENCE de diensten leveren/ uitvoeren tegen de forfaitaire prijs die in de bevestigde offerte tussen de partijen werd overeengekomen.

HIFLUENCE is gerechtigd om een voorschot te vorderen en, bij gebreke aan betaling van dit voorschot, het leveren van diensten op te schorten tot de integrale betaling ervan.

De prijs is in principe BTW exclusief, waarbij de BTW en enige andere belastingen of heffingen gerelateerd aan de goederen en diensten, inclusief alle belastingen of heffingen die in voege treden sinds de aanvangsdatum van de overeenkomst zoals bepaald in de bevestigde offerte, integraal ten laste van de Koper zullen vallen.

Artikel 3: Betaling

Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de facturen van HIFLUENCE betaalbaar per overschrijving, binnen de termijn en op het bankrekeningnummer zoals voorzien op de factuur.

Klachten met betrekking tot een factuur zijn enkel ontvankelijk indien de klant HIFLUENCE hiervan schriftelijk en gedetailleerd op de hoogte stelt binnen een termijn van zeven (7) werkdagen na factuurdatum (zonder dat zulke kennisgeving enige erkenning vanwege HIFLUENCE met de inhoud ervan zou betekenen). Bij gebreke aan zulke kennisgeving wordt de factuur als door de klant aanvaard beschouwd zonder enig voorbehoud.

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt HIFLUENCE zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende leveringen van diensten te schorsen, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat deze schorsing vanwege HIFLUENCE aanleiding zou geven tot vergoeding van hierdoor geleden schade.

Artikel 4: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen.